Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • Arnhemse Monitor Gezonde Wijken

Arnhemse Monitor Gezonde Wijken

Toelichting indicatoren

Kwaliteit gebouwde omgeving

Indicator Toelichting
Vroeg naoorlogse woningen Percentage woningen dat gebouwd is tussen 1941 en 1970
Nieuwbouw Percentage woningen dat gebouwd is na 2000
Sociale huurwoningen Aandeel sociale huurwoningen (van de 3 grootste corporaties) tot de huurtoeslaggrens ten opzichte van de totale woonvoorraad
Kleine meergezinswoningen Percentage kleine (<90 m2) meergezinswoningen
Kleine eengezinswoningen Percentage kleine (<90 m2) eengezinswoningen
Woningwaarde (WOZ) Gemiddelde woningwaarde (WOZ). Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ-objecten omschreven als woningen dienend tot hoofdverblijf en woningen met praktijkruimte met een waarde groter dan nul euro
Woningbezetting kleine woningen Gemiddeld aantal inwoners van kleine woningen (<90 m2)
Flat- / appartementwoningen Percentage flat/appartementwoningen
Verloedering openbare ruimte Het kengetal verloedering geeft weer hoeveel verloedering men in de eigen buurt waarneemt. Hoe hoger het getal, hoe vaker het voorkomt. Het kengetal is gebaseerd op een aantal aspecten:
 • Hondenpoep
 • Rommel op straat
 • Vernieling van telefooncellen, bus- en of tramhokjes
 • Bekladding van muren en/of gebouwen
 • Overlast door omwonenden
 • Andere vormen van geluidsoverlast

Beeldvorming van de buurt

Algemene waardering woonbuurt Het kengetal algemene evaluatie woonbuurt geeft weer hoe men de eigen woonbuurt waardeert. Hoe hoger, hoe positiever. Het kengetal is gebaseerd op de volgende stellingen:
 • Het is niet vervelend om in deze buurt te wonen
 • Ik ga niet verhuizen uit de buurt
 • Je hebt het goed getroffen in deze buurt
 • Mensen blijven er graag wonen
Waardering woonomgeving Gemiddeld rapportcijfer woonomgeving
Waardering leefbaarheid eigen buurt Gemiddeld rapportcijfer leefbaarheid van de eigen buurt
Vooruitgang gezien eigen buurt Percentage inwoners dat vooruitgang heeft gezien in hun buurt
Achteruitgang gezien eigen buurt Percentage inwoners dat in hun buurt achteruitgang heeft gezien
Vooruitgang verwacht eigen buurt Percentage inwoners dat in hun buurt vooruitgang verwacht
Achteruitgang verwacht eigen buurt Percentage inwoners dat in hun buurt achteruitgang verwacht

Collectieve zelfredzaamheid

Sociale cohesie Het kengetal sociale cohesie geeft aan in hoeverre inwoners binding voelen met de buurt en buurtbewoners Hoe hoger de score, hoe meer binding men voelt. Het kengetal is gebaseerd op de volgende stellingen:
 • De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om
 • Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen
 • Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is
 • Mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks (oneens)
 • Bewoners hebben veel contact met andere buurtbewoners
Sociale kracht Het kengetal sociale kracht geeft aan in hoeverre inwoners uit de buurt elkaar hulp geven en ontvangen. Hoe hoger de score, hoe meer hulp men geeft en ontvangt. Het kengetal is gebaseerd op de volgende stellingen:
 • Ik kan goed bij buurtbewoners terecht voor hulp, steun of informatie
 • Ik geef zelf hulp, steun of informatie aan buurtbewoners

Veiligheid en overlast

Ervaren sociale overlast Het kengetal sociale overlast geeft weer hoeveel sociale overlast inwoners in de eigen buurt ervaren. Hoe hoger de score, hoe meer ervaren overlast. Het kengetal is gebaseerd op de volgende typen sociale overlast:
 • Overlast door groepen jongeren
 • Dronken mensen op straat
 • Drugsoverlast
 • Mensen worden op straat lastiggevallen
 • Bedreiging
 • Overlast door zwervers/daklozen
 • Overlast door horecagelegenheden/li>
 • Vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten
 • Overlast door verwarde personen
Gewelds- en zedencriminaliteit Het kengetal heeft een waarde tussen 0 en 10. Het kengetal is hoger naarmate buurtproblemen vaker voorkomen. Het kengetal is gebaseerd op het voorkomen van de volgende situaties:
 • Geweldsdelicten
 • Straatroof
 • Jeugdcriminaliteit
 • Huiselijk geweld
 • Prostitutie overlastr
 • Burenruzies
Ervaren vermogensdelicten Het kengetal vermogensdelicten geeft weer het aantal ervaren vermogensdelicten in de eigen buurt. Hoe hoger het getal, hoe vaker men het ervaart. Het kengetal is gebaseerd op het voorkomen van vier mogelijke vermogensdelicten:
 • fietsendiefstal
 • beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's
 • inbraak in woningen
 • diefstal uit auto's
Ervaren veiligheid Percentage inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen buurt
Geregistreerde overlast Aantal registraties overlast bekend bij politie per 1000 inwoners
Geregistreerde criminaliteit Aantal geregistreerde misdrijven bekend bij politie per 1000 inwoners

Verhuizingen en verhuisgeneigdheid

Verhuisgeneigdheid Percentage inwoners dat het oneens is met stelling ‘Als het maar enigszins kan, ga ik uit deze buurt verhuizen.’
Woonduur Gemiddelde woonduur in jaren op het huidige adres. Dit is een onderschatting van de werkelijke gemiddelde woonduur
Mutatiegraad Verhouding tussen migratie en bevolkingsomvang. Een lage mutatiegraad betekent dat er geen migratie plaatsvindt en een hoge mutatiegraad betekent dat er veel inwoners migreren. De mutatiegraad is daarmee een maat voor het aantal verhuizingen binnen een bepaald gebied

Samenstelling bevolking

Diversiteit naar herkomst Mate van diversiteit gemeten met de Herfindahl-Hirschman-Index (HHI): een maat tussen 0 en 1 die aangeeft hoe groot de kans is dat twee willekeurig gekozen personen uit het betreffende gebied tot verschillende herkomstgroepen behoren. Hoe hoger de index, hoe groter die kans. Een lage HHI duidt dus op homogeniteit, een hoge HHI op heterogeniteit. Volgens de WRR hangt een hogere diversiteit samen met de kans op minder sociale cohesie. De diversiteit naar herkomst scoort daarom negatiever als er sprake is van meer diversiteit in een wijk
Participatiewet Aantal personen tot AOW-gerechtigde leeftijd met een uitkering vanuit de Participatiewet (PW) als percentage van de potentiële beroepsbevolking (15-64 jarigen) op 1 januari. In 2015 inclusief personen in een inrichting
Laag inkomen Percentage huishoudens met inkomen onder de lage-inkomensgrens
Huishoudens tot 120% sociaal minimum Percentage huishoudens met inkomen tot 120% van het sociaal minimum
WMO Aantal inwoners (18+) met actieve zorgtoewijzing vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Jeugdwet Percentage inwoners (18-) met actieve zorgtoewijzing Jeugdwet
Goede lichamelijke gezondheid Percentage inwoners dat hun lichamelijke gezondheid als goed of uitstekend ervaart
Goede psychische gezondheid Percentage inwoners dat hun psychische gezondheid als goed of uitstekend ervaart
Emotionele eenzaamheid Het kengetal Emotionele eenzaamheid geeft weer hoeveel mensen zich emotioneel eenzaam voelen. Hoe hoger het cijfer, hoe sterker inwoners zich emotioneel eenzaam voelen. De score op emotionele eenzaamheid is gebaseerd op de volgende stellingen:
 • Ik mis een echt goede vriend of vriendin.
 • Ik ervaar een leegte om mij heen
 • Ik mis gezelligheid om mij heen
 • Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt
 • Ik mis mensen om mij heen
 • Vaak voel ik me in de steek gelaten
Sociale eenzaamheid Het kengetal Sociale eenzaamheid geeft weer hoeveel mensen zich sociaal eenzaam voelen. Hoe hoger het cijfer, hoe sterker inwoners zich sociaal eenzaam voelen. De score op sociale eenzaamheid is gebaseerd op de volgende stellingen:
 • Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse problemen terecht kan
 • Er zijn genoeg mensen op wie ik, in geval van narigheid, kan terugvallen
 • Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen
 • Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel
 • Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht

Toelichting profieltaart

De monitor geeft per wijk inzicht in de gezondheid van inwoners. Ook laat de monitor zien hoe gezond de leefomgeving is waarin zij wonen, werken en recreëren. Iedere wijk heeft een eigen ‘profieltaart’. U kunt de wijken selecteren door links op de pagina een wijk aan te klikken.

In de profieltaart vindt u vijf thema’s van positieve gezondheid terug: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, meedoen, en kwaliteit van leven. De zesde taartpunt gaat over gezonde leefomgeving. Iedere taartpunt bevat tussen de 8 en 10 indicatoren. Deze zijn ondergebracht in enkel subthema’s. Zo bevat het thema gezonde leefomgeving indicatoren over geluid, groen, hitte en luchtkwaliteit.

In de profieltaart staan diverse thema’s en voor elk thema zijn verschillende indicatoren geselecteerd. De selectie van zowel de thema's als de indicatoren is gebaseerd op literatuuronderzoek, waarbij geprobeerd een sterke diversiteit van indicatoren te selecteren zodat een breed beeld van gezondheid ontstaat. Door op een vlak in de profieltaart te klikken, krijgt u meer inzicht in de onderliggende waarden per thema. Vanuit de tabel kunt u verder klikken naar meer informatie per indicator.

Aan iedere indicator is een databron gekoppeld. Dit zijn bijvoorbeeld de GGD, het CBS, maar ook de Arnhemse Monitor Leefbare Wijken (ALW). Voor gezonde leefomgeving komen de data bijvoorbeeld uit de Klimaateffectatlas en metingen die door de Wageningen Universiteit (WUR) zijn gedaan in Arnhem.

Omdat cijfers zijn gebruikt uit verschillende databronnen varieert de aard van de meting. Soms wordt aan een wijk een percentage toegekend, soms een kengetal. Om de verschillende indicatoren toch te kunnen samenbrengen in één model en onderling met elkaar te vergelijken, wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Z-scores. Dit is een statistische maat die aangeeft hoeveel een bepaalde meting of ‘score’ voor een wijk afwijkt van het gemiddelde van alle wijken samen (oftewel: de stad Arnhem). Deze scores worden weergeven in een kleurenmodel dat loopt van rood naar oranje naar groen. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld op wijkniveau.

Vanuit de profieltaart kunt u doorklikken naar meer informatie over de achterliggende indicatoren. Deze verschijnen na klikken rechts op de pagina. Daar vindt u ook de bronvermelding.

 

Arnhemse Monitor Gezonde Wijken

De gezondheid van alle Arnhemmers doet ertoe! De Arnhemse Monitor Gezonde Wijken laat zien hoe het ervoor staat met de gezondheid van Arnhemmers en de kwaliteit van hun leefomgeving. Aan de basis ligt het model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving van het Louis Bolk instituut. De monitor maakt de verschillen duidelijk tussen de 24 wijken van Arnhem, op onderwerpen als beweging en sport, mobiliteit en voorzieningen, sociale en mentale veerkracht, en thuis voelen in de eigen buurt. Ook bevat de monitor data over de leefomgeving, zoals hitte en luchtkwaliteit.

Wilt u meer weten? Klik dan door naar de verdiepende rapportage. Hier vindt u nog meer cijfers en een overzicht voor de hele stad Arnhem.

Kies tussen ontwikkeling of gebied

Kies een wijk

 

Gekozen regio vergeleken met gemeente Arnhem

 

Scores per thema

Klik op één van de thema’s in de profieltaart om de scores voor de indicatoren binnen dat thema te bekijken. De kleur van een thema geeft aan hoe gunstig een wijk scoort op dat thema ten opzichte van alle wijken samen (oftewel: de stad Arnhem). Een groene kleur betekent dat de wijk beter dan gemiddeld scoort, een rode kleur slechter dan gemiddeld.

 
Kies tussen staaf of lijngrafiek
 
 

Leeswijzer

De profieltaart bestaat uit verschillende lagen: thema’s (binnenste ring), subthema’s (middelste ring) en bijbehorende indicatoren (buitenste ring). Wanneer u links op de pagina een wijk selecteert, worden de scores van die wijk zichtbaar in de profieltaart. Deze lopen van rood tot groen. Rood betekent ‘slechter dan gemiddeld’, groen betekent ‘beter dan gemiddeld’. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van Arnhem op wijkniveau, specifiek voor gezondheid en gezonde leefomgeving.

In de vergelijking tussen wijken wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Dit is een statistische maat die aangeeft hoeveel een bepaalde meting of ‘score’ voor een wijk afwijkt van het gemiddelde van alle wijken samen (oftewel: de stad Arnhem).

Interpretatie cijfers

Dit instrument heeft als doel om wijkprofessionals, waaronder de teams leefomgeving (TLO’s) van de gemeente Arnhem, inzicht te geven in de gezondheid van Arnhemmers en de kwaliteit van hun leefomgeving. De profieltaarten geven een eerste, globaal beeld. Voor meer informatie kunt u https://arnhem.incijfers.nl/ raadplegen, of contact opnemen met: onderzoek@arnhem.nl.

Samenhangend met het insteek om wijken onderling en met de stad Arnhem te vergelijken, dient nog één opmerking gemaakt te worden. Een groene score niet altijd betekent dat er “niets aan de hand” is in een wijk. Neem bijvoorbeeld overgewicht. Wanneer een wijk op deze indicator 46% scoort ten opzichte van het gemiddelde van 50% (en dus groen kleurt), wil dit niet zeggen dat er in die wijk geen interventies nodig zijn om overgewicht te verminderen; het percentage is namelijk nog steeds hoog. Beleidsmakers, politici, professionals in de uitvoering en andere stakeholders in de wijken (waaronder uiteraard inwoners!) die het instrument raadplegen, dienen zich hier bewust van te zijn.

Methode

De monitor is gebaseerd op het model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving van het Louis Bolk instituut. Meer informatie vindt u op: Positieve Gezondheid en Leefomgeving | Louis Bolk Instituut.

Uitleg kleuren

Kleur Interpretatie Z-score
Rood Slechter dan de gemeente Arnhem minder dan -1,5
Oranje Iets slechter dan de gemeente Arnhem tussen -1,5 en -0,5
Geel Vergelijkbaar met de gemeente Arnhem tussen -0,5 en 0,5
Groen Iets beter dan de gemeente Arnhem tussen 0,5, en 1,0
Donkergroen Beter dan de gemeente Arnhem meer dan 1,5
Grijs Te weinig of ontbrekende data n.v.t.